Jalostus

Coton de tulear
 
Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja edistää suomalaista coton de tuléarien jalostusta. Rodunjalostuksen tavoitteena on rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. Suomen Coton de tuléar ry:n jalostustoimikunta antaa jalostusneuvontaa pentuetta suunnitteleville koiranomistajille.  Jalostuskyselyt käsitellään luottamuksellisesti.

Suosittelemme kaikkia kasvattajia tutustumaan huolellisesti coton de tuléarien jalostuksen tavoiteohjelmaan, joka antaa kehykset sille, mihin kasvatus- ja jalostustyössä pitäisi pyrkiä. Jalostuksessa täytyy ottaa huomioon myös coton de tuléarien PEVISA-ohjelma, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

PEVISA-OHJELMA

PEVISA tarkoittaa Suomen Kennelliiton ylläpitämää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. PEVISA on aina rotukohtainen ja se sisältää pentujen rekisteröintiin liittyviä ehtoja koskien mm. terveystutkimuksia. Perinnölliset viat ja sairaudet ovat osittain tai kokonaan koiran perimän säätelemiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat heikentävästi koiran hyvinvointiin, suorituskykyyn tai jalostuskelpoisuuteen. PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1. Ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka

  • alentavat koiran elinkykyä tai toimintoja
  • aiheuttavat koiran elämän laadun huonontumisen
  • vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta

2. Turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Ohjelman mukaiset tutkimustulokset ovat julkisia, jolloin ne ovat Kennelliiton, rotujärjestöjen, yksittäisten kasvattajien ja koiranomistajien käytössä. Tutkimustuloksia pääset katsomaan mm. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. PEVISA-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen, ja rotu voidaan liittää ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo ohjelmaan, täytyy olla voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jossa perustellaan PEVISA-ohjelman vahvistaminen.

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä (tai sen alaisessa rotua harrastavassa yhdistyksessä) yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. Yhtenä JTO:n toteutumisen apuna voidaan käyttää Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA).

Vaikka JTO on erityisen tärkeä kasvattajille, myös harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, onko pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja -asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa: koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4–5 vuodessa.

JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on laatinut ohjelmille mallirungot. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain, jos sillä on Kennelliiton hyväksymä JTO. PEVISAn tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta. PEVISA-ohjelmaan liittymisestä sekä ohjelman sisällöstä päättää rotuyhdistyksen yleiskokous.

Lisää tietoja jalostuksesta mm.