Yhdistyksen säännöt

Suomen Coton de Tulear ry
(voimassa 12.1.2015 alkaen)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Coton de Tulear ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Sen toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi.

3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten coton de tulèar –rotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta ja toimia koirarodun harrastajien yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, koulutus-, näyttely –ja muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

4§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys kuluu jäsenenä Suomen Kennelliittoon – Finska Kennelklubben ry:een (näissä säännöissä lyhenteellä SKL – FKK), Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry:een (näissä säännöissä lyhenteellä SKKY) ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:een. Yhdistys voi liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin. Yhdistys huolehtii rotuun liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

5§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia, näyttelyitä ja rahankeräyksiä.

6§ Yhdistyksen jäsenyys
Henkilöjäsen voi olla vuosi-, perhe-, tuomari- tai asiantuntijajäsen. Hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen vuosijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sellainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja ja tiedonantoja.

Tuomarijäseneksi voidaan hallituksen toimesta kutsua coton de tulèar –rodun arvosteluoikeuden omaava kotimainen tai ulkomaalainen ulkomuototuomari. Tuomarijäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häneltä peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistykseen asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä häneltä peritä jäsenmaksua.

Vuosijäseneltä ja perhejäseneltä vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen kummankin jäsenryhmän osalta. Uuden jäsenen jäsenmaksu ensimmäiseltä vuodelta on puolet sen vuoden kyseisen jäsenryhmän jäsenmaksusta.

Jäsenmaksu suoritetaan helmikuun loppuun mennessä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen, voi yhdistyksen hallitus katsoa jäsenen eronneeksi huhtikuun viimeisenä päivänä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo oleellisesti yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai se ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti, on tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai –rikoksesta tai on erotettu SKL – FKK:sta ja/tai SKKY:stä. Erottamista esittää hallitus ja sen päättää yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 osaa annetuista äänistä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi. Jäseneltä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen hallintoelimet
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous.

10§ Yhdistyksen hallitus ja sen tehtävät
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi kalenterivuodeksi valitut kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, sekä kaksi kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Varajäsenellä ei ole äänioikeutta, jos hallitus on täysilukuisena koolla.

Sama henkilö voi toimia hallituksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään kahden (2) toimikauden ajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen kokouksissa on sihteerillä ja rahastonhoitajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään (4) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi (2) yhdessä.

Hallitus

 • huolehtii yhdistyksen taloudenpidosta, kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista. Kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistelee yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokousten päätökset.
 • Valitsee jalostustoimikunnan jäsenet.
 • Tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 • Valitsee yhdistyksen edustajat kulloinkin tarvittaviin kenneltapahtumiin ja kokouksiin.
 • Huolehtii yhdistyksen vuosikertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkistuttamisesta.
 • Voi nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa, sekä lakkauttaa ne tai vapauttaa niiden jäseniä tehtävistään.
 • Edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, ottaa kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
 • Voi antaa rahastonhoitajalle ja jäsensihteerille tilinkäyttöoikeuden yhdistyksen pankkitileihin.
 • Hyväksyy toimikuntien ja työryhmien kulut.
 • Kokoontuu läsnäolokokoukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa, muuten kokoukset ja yhteydenpito voidaan hoitaa tietoliikenneyhteyden välityksellä.

11§ Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata rodun tilannetta ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä rodun jalostuksen edistämiseksi. Jalostustoimikunta vastaa jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta ja päivittämisestä.

Jalostustoimikuntaan kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) hallituksen valitsemaa jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jalostustoimikunta valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan, ja se toimii hallituksen alaisuudessa.

Jalostustoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa läsnäolokokoukseen. Muuten toimikunta voi kokoontua tietoliikenneyhteyden välityksellä.

12§ Yhdistyskokoukset ja kokousedustajat
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen toimitetaan viimeistään 14vrk ennen kokousta kirjeellä (postileima), yhdistyksen jäsenlehdessä tai sähköpostitse.

Lisäksi siitä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen yhdistyskokoukseen: syyskokoukseen syys-marraskuussa ja kevätkokoukseen maalis-toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus on yli 15-vuotiailla vuosi- ja perhejäsenillä. Tuomari- ja asiantuntijajäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta voi käyttää henkilökohtaisesti tai yhdistyksen äänioikeutettu jäsen saa yhdistyksen kokouksissa edustaa valtakirjalla korkeintaan kolmea (3) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Valtakirjat toimitetaan ja tarkastetaan kulloinkin kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä, ellei kokous yksimielisesti muuta päätä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ääni.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, eli viimeistään 2kk ennen kokousta.

13§ Yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat

 • Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarvio.
 • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
 • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet (2) erovuoroisten tilalle, sekä kaksi varajäsentä joka toinen vuosi.
 • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tulevalle tilikaudelle.
 • Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen yhdistyskokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselta vaaditaan kolme neljäsosa (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Sääntömuutosesitys on julkaistava kokouskutsussa, ja sille on saatava SKKY:n hyväksyminen.

15§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous.

Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosa (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varata käytetään coton de tulèarien jalostuksen ja harrastuksen edistämiseen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.